Düşüncə Jurnalı

header photo

AİLӘ XOŞBӘXTLİYİ ÜÇÜN 40 QAYDA (QADINLARA AİD)


Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın.

Xanımlara olan tövsiyələr:

1. Dinindә möhkәm ol;

2. Әrinlə fəxr et;

3. Onu heç kəslə müqayisə etmə;

4. Qüruru ilə oynama;

5. Qənaətcil ol;

6. Öz gözəlliyini başqalarına göstərmə;

7. Әrinə naz edә bilәrsәn, lakin әsla təkəbbürlülük etmә;

8. Onun üçün daima heyranedici olmağa çalış. Xarici görünüşündә necә olmağını istәyirsә, o cür olmağa çalış. Bәyәnmәdiyi şeylәrdә tәnbәllik edirsәnsә, sәndәn uzaqlaşmasına sәbәb ola bilәcәyini unutma;

9. Ailәnin sirrini heç kimә (әn yaxınına belә) demә;

10. Hәr kiçik şeyi böyüdәrәk “çürükçülük” etmә;

11. Təmkinli ol;

12. Onun üçün dәrd ortağı olmağa çalış ki, səninlә dәrdlәşsin;

13. Çox vә mәnasız danışma, dinlәmәyә üstünlük ver;

14. Gözəlllikləri sev vә faydalan, lakin çox tәlәbkar olma;

15. Aşbaz olmaya bilәrsәn, lakin yaxşı yemәk bişirmәyi öyrәn;

16. Dağıdıcı deyil, bәrpa edici ol;

17. Bəzənməmiş, yoldaşının qarşısında oturmamağa çalış;

18. Ağzından qoxu gәlmәmәsinә çalış, çünki insan bunun çox zaman fәrqinә varmır, hiss etmir. Buna görә dә maksimum dәrәcәdә diqqәtli ol;

19. Tər qoxulu olma;

20. Çalış paltarından yemək qoxusu gəlməsin;

21. Yemək bişirәrkәn önlükdәn istifadә et;

22. Әrindən öncә yatmamağa, lakin ondan öncә qalxmağa çalış;

23. Saçların daima gözәl görünsün;

24. Heç vaxt gözəl təbəssümü qaş-qabaqla əvəz etmə;

25. Çәtinliklәrin varsa, sәbir et, gözəl gәlәcәyi düşün;

26. Hәyat yoldaşın sәnә “məndən başqası səninlə ailə qurmazdı” deyәrsә, cavab qaytarma, sadәcә tәşәkkür et;

27. “Səni sevmirəm” deyәrsә, “lakin mən səninlə fəxr edirəm” deyә cavab ver;

28. Әgər desə ki, “sənə hövsələm çatmır”, de ki “mənim səndən başqa heç kimim yoxdur”;

29. “Ailəndən xoşum gəlmir” deyәrsә, “lakin mən sənin ailəni çox istәyirәm” de;

30. Üzür istәmәyi әksiklik hesab etmә, “biri od olduqda biri su olsun” mәsәlәni xatırla. Әsəbləşәrsə, “mәni bağışla” de vә bil ki, qәzәbә qәzәblә qarşılıq vermәk, fayda vermәz;

31. Bәzәn qayınanan üçün hədiyyə al;

32. Әsla küsәrәk ata evinә getmәyi ağlından keçirmә;

33. Çalış heç nәyә mәcbur etmә;

34. Әrinin işinin çətinliyini dərk etmәyә çalış;

35. Hәyat yoldaşına, insanlarla davranışında köməklik et, faydalı mәslәhәtlәr vermәyә çalış;

36. Evə daxil olarkәn gözәl qarşıla;

37. Heç vaxt onu bәyәnmәdiyi formada çağırma, bәyәnmәdiyi sözü demә;

38. Paltarları ütülü saxlamağa çalış ki, dəyişmək istədikdә gecikməsin;

39. Yeməyi süfrəyə qoyduqda “bilmirəm xoşuna gələcək yoxsa yox” de;

40. Hər an Allahdan yardım istə, ailәnin sabitliyi vә xoşbәxtliyi üçün bol-bol dua et! Bil ki, ailә böyük bir nemәtdir vә şeytan әsla ailәlәrin möhkәm vә xoşbәxt olmasını istәmәz!

qadinla.com

Go Back

Comment